BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY ORBÁN ELLEN!

A Nép Párt­ján bizal­mat­lan­sá­gi indít­ványt kez­de­mé­nyez Orbán Vik­tor ellen!

A cél, Orbán meg­fosz­tá­sa a minisz­ter­el­nö­ki szék­től! A kor­mány­fő­nek igen­is vál­lal­nia kell a fele­lős­sé­get nem­csak a pedo­fil­bot­rá­nyért, de a meg­él­he­té­si vál­sá­gért is!

Írd alá, ha támo­ga­tod a Nép Párt­ján bizal­mat­lan­sá­gi indít­vá­nyát Orbán Vik­tor ellen!

Vegyük vissza az irá­nyí­tást!💪🇭🇺

ISMERJ MEG MINKET!

A Nép Párt­ján Moz­ga­lom 2022. augusz­tus 20-án, az állam­ala­pí­tás ünne­pén bon­tott zász­lót ezzel is jelez­ve, hazánk­nak új állam­ala­pí­tás­ra van szük­sé­ge.

Olyan állam­ra, ame­lyik érted van és nem elle­ned. Ame­lyik meg­véd és nem kifoszt. Ame­lyik nem elvár­ja a lopást, hanem kőke­mé­nyen bün­te­ti. Ame­lyik nem meg­fojt az állan­dó­an növek­vő ter­hek­kel, hanem hagy élni. Ame­lyik a nép párt­ján áll.

A jelen­le­gi kor­mány kizá­ró­lag a saját párt­ján áll. A pénz és a hata­lom párt­ján, és ezért a ket­tő­ért bár­mi­re képes, akár arra is, hogy folya­ma­to­san átver­je a magyar népet.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

Jakab Péter
A Nép Párt­ján Moz­ga­lom elnö­ke

A rezsim­mel nem alku­szom, küz­dök elle­ne a vég­ső­kig, egy igaz­sá­gos Magyar­or­szá­gért!

Az orszá­gun­kat már ellop­ták, a népün­ket még nem. Csak rád, csak rátok szá­mít­ha­tok, hogy vissza­ve­gyük azt, ami a mind­annyi­un­ké: Magyar­or­szá­got. Csak a segít­sé­ged­del győz­he­tünk!

Csat­la­kozz hoz­zám akti­vis­tá­nak, jut­tasd el a rend­szer­vál­tás remé­nyé­nek hírét a leg­el­du­got­tabb falu­ba is, vagy egy­sze­rű­en csak támo­gass abban, hogy a fel­adat nagy részét átvál­lal­jam!

TÁMOGASD A MOZGALMAT!

A Nép Párt­ján Moz­ga­lom — ellen­tét­ben a par­la­men­ti pár­tok­kal — nem része­sül sem­mi­lyen álla­mi támo­ga­tás­ban. A műkö­dé­sünk­höz szük­sé­ges anya­gi for­rá­so­kat egyé­ni támo­ga­tá­sok­ból fedez­zük.

Ha van lehe­tő­sé­ged anya­gi­lag is támo­gat­ni ezt a küz­del­met, akkor az aláb­bi bank­szám­la­szá­mon meg­te­he­ted. Segítsd te is az Orbán-rezsim elle­ni har­cun­kat!

Szám­la­tu­laj­do­nos neve: A Nép Párt­ján Egye­sü­let
Bank­szám­la­szám: 11600006–00000000-95238137 (ERSTE Bank)
IBAN (nem­zet­kö­zi): HU69 1160 0006 0000 0000 9523 8137
BIC (nem­zet­kö­zi): GIBAHUHB
Köz­le­mény: ado­mány

KÖVESS BE!

A moz­gal­munk­kal, vala­mint az álta­lunk kép­vi­selt ügyek­kel kap­cso­la­tos véle­mé­nye­in­ket, híre­in­ket, ren­dez­vé­nye­in­ket könnye­dén nyo­mon tudod követ­ni a közös­sé­gi olda­la­ink segít­sé­gé­vel. Meg­nyi­tá­suk­hoz kat­tints az aláb­bi iko­nok­ra!

A Nép Párt­ján Moz­ga­lom © 2022–2023.

Min­den jog fenn­tart­va.

Nyil­ván­tar­tá­si szám: 05–02-0066035